Przyjazd
Wyjazd
Najniższa cena
na naszej stronie

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI I KRÓTKOTERMINOWEGO NAJMU APARTAMENTÓW EMIHOUSE


Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („Gość”) oraz Usługodawcy – Dual Bałajewicz, Stepaniak Spółka Jawna z siedzibą przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2b lok. 18L, 35-311 Rzeszów, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000984501, posiadającą nr NIP 8133705531, nr REGON 361820427, o adresie poczty elektronicznej: rezerwacja@emihouse.pl („Emihouse”), w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez Emihouse, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez portal Emihouse.

Dokonanie rezerwacji i rozpoczęcie pobytu w apartamentach Emihouse jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu przez osobę wynajmującą apartament, zwaną dalej Gościem. Gość ma możliwość zapoznania się z treścią tego regulaminu pod adresem elektronicznym www.emihouse.pl/regulamin, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez Emihouse

2) Emihouse – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. Dual Bałajewicz, Stepaniak Sp.j. z siedzibą przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego 2b lok. 18L, 35-311 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy, posiadającą nr KRS 0000984501, nr. NIP 8133705531, nr REGON 361820427,

3) Gość– należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez Emihouse,

4) Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.emihouse.pl, której właścicielem jest Emihouse oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną wspieraną przez firmę Profitroom S.A.,

5) Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

6) Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.

7) Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, epidemia, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

§ 1. OGÓLNE WARUNKI

1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali/ apartamentów oferowanych przez Emihouse, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

a) posiada dostęp do Internetu,

b) posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Safari, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome itd.),

c) posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3. Adresem do korespondencji Emihouse jest adres siedziby Usługodawcy tj. Dual Bałajewicz, Stepaniak Sp.j.: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 2b lok. 18L, 35-311 Rzeszów, a adresem poczty elektronicznej jest: rezerwacja@emihouse.pl lub info@emihouse.pl

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu (wraz z usługami dodatkowymi) oferowanego przez Emihouse za pośrednictwem Serwisu Internetowego, portali i serwisów pośredniczących przy zawieraniu umów z Emihouse oraz rezerwacji dokonywanych bezpośrednio – telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, takich jak np. Facebook Messenger.

2. Emihouse zobowiązany jest do udostępnienia Gościowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Emihouse i w terminach określonych w rezerwacji, a Gość zobowiązany jest do zapłaty Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji.

3. Dokonanie rezerwacji przez Gościa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Gościem i Emihouse.

§ 3. REZERWACJA I ZASADY PŁATNOŚCI

1. W procesie rezerwacji Gość wybiera lokal oferowany przez Emihouse za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Emihouse, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Emihouse, telefonicznie pod numerem telefonu +48 570 504 570, e-mailowo lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.

2. Każdy z oferowanych przez Emihouse lokali/apartamentów jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Gościa w trakcie rezerwacji. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w procesie rezerwacji, musi być uzgodniony bezpośrednio z Emihouse przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.

3. Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany przez Gościa podczas procesu rezerwacji wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu daty pobytu, Ceny Usługi oraz akceptacji postanowień Regulaminu.

4. Gość zobowiązany jest w terminie określonym w procesie rezerwacji uiścić kwotę opłaty rezerwacyjnej/Cenę Usługi. Płatność może być opłacona:

a) przelewem na rachunek bankowy Emihouse,

b) poprzez płatność online kartą lub przelewem internetowym (np. przez Płatności Polcard),

c) kartą płatniczą (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, Diners, Amex) poprzez link do płatności on-line lub wypełnienie autoryzacji karty płatniczej

d) gotówką przy zameldowaniu po uprzednim uzgodnieniu z recepcją Emihouse

4.1. Karta płatnicza, której użyto do dokonania rezerwacji, musi być ważna przez cały pobyt. Gość może zostać poproszony o okazanie jej podczas zameldowania. Jeżeli rezerwacji dokonano przy użyciu karty płatniczej należącej do osoby trzeciej, Gość zostanie poproszony o okazanie dokumentu autoryzacji karty płatniczej podpisanego przez właściciela karty lub uiszczenie opłaty za pobyt po przyjeździe. W takim przypadku środki pobrane z rachunku karty osoby trzeciej zostaną zwrócone.

4.2. W przypadku rezerwacji dokonywanych w imieniu osoby trzeciej Gość powinien skontaktować się z personelem Emihouse w celu ustalenia szczegółów płatności.

4.3. Płatność całości wartości usługi powinna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu lub jeśli ustalono inaczej, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej lub gotówką.

5. Jeżeli płatność realizowana była przelewem, dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego Emihouse.

6. Goście, którzy życzą sobie otrzymać fakturę VAT, proszeni są o poinformowanie o tym Emihouse i podanie niezbędnych danych firmy podczas procesu rezerwacji. Niepodanie danych do faktury uniemożliwi Emihouse wystawienie Faktury VAT do wpłat dokonanych przed przyjazdem. W takim razie faktura imienna lub paragon fiskalny zostanie wystawiona na osobę, której dane widnieją w potwierdzeniu rezerwacji bez możliwości późniejszego wystawienia faktury VAT do paragonu fiskalnego bez numeru NIP.

7. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Emihouse, zostanie wysłane do Gościa drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania opłaty.

8. Emihouse każdorazowo, po otrzymaniu zapłaty lub wykonaniu usługi (w zależności od tego która czynność nastąpiła jako pierwsza) wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktury i rachunki wysyłane są w formie elektronicznej (PDF) pocztą elektroniczną na wskazany przez Gościa adres e-mail. Paragony z kasy fiskalnej są do odbioru w siedzibie firmy w terminie 7 od dokonania zapłaty lub realizacji usługi. Po tym terminie ulegają zniszczeniu.

9. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 4 i 5 powyżej, uprawnia Emihouse do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Emihouse informuje Gościa w terminie 7 dni od upływu terminu na wpłatę Ceny Usługi.

10. W sytuacji, kiedy Gość zapłacił przelewem bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Emihouse, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz Emihouse

11. Gość zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

12. Życzenia specjalne o których Gość poinformuje Emihouse w procesie rezerwacji zostaną zrealizowane w zależności od dostępności, a ich realizacja może podlegać dodatkowej opłacie.

§ 4. KAUCJA

1. Emihouse ma prawo pobrać od Gościa kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi od 300 zł do 600 zł za każdy zarezerwowany apartament i uzależniona jest od wybranego apartamentu, terminu pobytu oraz źródła rezerwacji. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji na stronie Serwisu Internetowego lub stronach portali i serwisów pośredniczących.

2. Kaucja zwrotna pobierana jest w formie blokady (pre-autoryzacji) obciążającej kartę płatniczą Gościa, przelewem lub gotówką. W przypadku wybrania formy gotówkowej Emihouse wystawia Gościowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Emihouse wystawia potwierdzenie pre-autoryzacji.

3. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, jest zwracana w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowanie (zwrócenie) obciążenia/pre-autoryzacji karty płatniczej, bądź przelewem na rachunek bankowy Gościa. Emihouse nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zwrocie zablokowanych środków wynikające z działań banków i podmiotów pośredniczących w płatnościach kartami płatniczymi.

4. W razie stwierdzenia przez Emihouse uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Gościowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Emihouse zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za wyrządzone szkody w lokalu z podanej do rezerwacji karty płatniczej. Powyższe nie uniemożliwia Emihouse dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych

§ 5. WARUNKI/ZASADY POBYTU

1. Zameldowanie i Wymeldowanie

1.1 Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15:00 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o godzinie 11:00.

1.2. Wcześniejsze zameldowanie (przed godziną 15:00 w dniu przyjazdu) lub późniejsze wymeldowanie (po godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu) możliwe jest w miarę dostępności, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z obsługą Emihouse i otrzymaniu zgody Emihouse. Mogą obowiązywać opłaty dodatkowe.

1.3. Opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 14:00 ostatniego dnia pobytu.

1.4. Opuszczenie lokalu po godzinie 11:00 lub 14:00 ostatniego dnia pobytu bez wcześniejszego uzgodnienia tego z recepcją Emihouse, będzie skutkowało naliczeniem opłaty za następną dobę zgodnie ze stawkami obowiązującymi tego dnia.

1.5. Zameldowanie w lokalach/apartamentach Emihouse odbywa się bez osobistej obecności personelu recepcji. Emihouse oferuje możliwość samodzielnego zameldowania i wymeldowania.

1.6. W dniu rozpoczęcia pobytu, nie później niż o godzinie 15:00 Gość otrzyma kody dostępu do apartamentu. Kody przesłane zostaną pocztą elektroniczną na podany przez Gości adres e-mail i/lub SMS-em na podany przez Gościa numer telefonu komórkowego.

1.7. W momencie zameldowania i przekazania kluczy do lokalu, Emihouse jest uprawnione do zażądania od Gościa okazania jego ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego lub paszportu) w celu spisania danych osobowych Gościa oraz karty płatniczej użytej do opłacenia rezerwacji celem weryfikacji.

2. Emihouse nie ponosi odpowiedzialności wobec Gościa za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane niedostarczeniem wiadomości e-mail lub SMS zawierającej kody dostępu do lokalu/apartamentu nie wynikającym z winy Emihouse, np. z powodu braku dostępu do internetu lub innych problemów technicznych na urządzeniach Gościa.

3. Osoby niezameldowane w apartamencie mogą przebywać gościnnie w godzinach 7.00-22.00. Pozostanie osoby niezameldowanej w apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania

4. Gość najmujący apartament nie może przekazywać go innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.

5. Organizacja imprez/wydarzeń/przyjęć towarzyskich w lokalu/apartamencie jest zabroniona.

6. Cisza nocna - w lokalu oraz na terenie nieruchomości obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

7. Gość zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

8. Emihouse przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

9. W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 8 powyżej, Emihouse jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.

10. W przypadku interwencji służb publicznych (np. Policji bądź Straży Miejskiej), Emihouse nałoży na Gościa karę pieniężną w wysokości 2 000 zł.

11. Zakaz palenia - W oferowanych przez Emihouse lokalach oraz częściach wspólnych budynków - zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów/wyrobów tytoniowych, innych używek oraz używania ognia otwartego. Zakaz palenia ma na celu zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wszystkim naszym gościom oraz przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Zakaz ten nie dotyczy palenia na balkonie, jeżeli lokal posiada balkon możliwe jest palenie na balkonie przy jednoczesnym poszanowaniu czystości i porządku. Zwracamy uwagę, że obowiązuje konieczność stosowania popielniczki, niedopuszczalne jest wyrzucania niedopałków poza balkon. W przypadku zauważenia niedopałków na podłodze balkonu lub poza balkonem, Emihouse nałoży na Gości dodatkowe koszty sprzątania.

12. W każdym przypadku naruszenia zakazu określonego w pkt. 11 powyżej, Emihouse nakłada na Gościa, który dokonał rezerwacji opłatę/kare finansowa w wysokości 1000 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

13. W przypadku wywołania alarmu przeciwpożarowego i jego konsekwencji w postaci np. przybycia Straży Pożarnej, ewakuacji budynku na skutek działania lub zaniechania Gościa lub osób przebywających w apartamencie, Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 5 000 zł oraz ewentualnymi kosztami roszczeń ze strony osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.

14. Gość zobowiązany jest do dbania o apartament i mienie Emihouse z zachowaniem należytej staranności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.

15. Każdorazowo opuszczając apartament Gość ma obowiązek zamknąć drzwi wejściowe i okna oraz upewnić się, że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do apartamentu nie był możliwy.

16. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Gość zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Emihouse.

17. Emihouse powinien wydać Gościowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Emihouse.

18. Obsługa apartamentu – Jako że Emihouse świadczy usługi noclegowe typu „self catering”, codzienne sprzątanie lokalu nie jest wliczone w cenę. Terminy sprzątania zależne są od długości pobytu i podane są każdorazowo w warunkach rezerwacji.

Sprzątanie w trakcie pobytu obejmuje wymianę pościeli i ręczników, uzupełnienie kosmetyków hotelowych i artykułów higienicznych oraz standardowe sprzątanie całego apartamentu wraz z sprzątaniem łazienki. W celu zamówienia dodatkowego, płatnego sprzątania, Gość proszony jest o kontakt z recepcją Emihouse na min.1 dzień wcześniej.

19. Zgubienie klucza – w przypadku zgubienia lub niezwrócenia przez Gościa kluczy do lokalu po wymeldowaniu, obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 200 PLN za sztukę. Emihouse zastrzega sobie prawo do zatrzymania części kaucji lub pobrania opłaty z podanej do rezerwacji karty płatniczej.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ANULACJA REZERWACJI

1. W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Gość ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Gościa z przyczyn leżących po jego stronie Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej opłatę za odwołanie rezerwacji, wynikającą z rezygnacji Gościa z pobytu zgodnie z polityką anulacji uzależnioną od sposobu dokonania rezerwacji:

1.1. rezerwacje dokonane na stronach portali i serwisów pośredniczących przy zawieraniu umów z Emihouse (tzw. OTA) – w przypadku rezerwacji dokonanych za pomocą systemów rezerwacyjnych, anulacja przebiega zgodnie z zasadami anulacji podanymi w kolejnych krokach procesu rezerwacji na stronie danego portalu/serwisu pośredniczącego oraz w potwierdzeniu rezerwacji otrzymanym od danego systemu rezerwacji.

1.2. rezerwacje bezpośrednie (korespondencja poprzez e-mail, komunikator internetowy FB Messenger; telefoniczne) – w przypadku rezerwacji dokonanych bezpośrednio obowiązują poniższe zasady anulacji, (jeśli nie ustalono inaczej w odrębnej umowie) uzależnione od wybranego rodzaju oferty oraz terminu rezerwacji:

a) Oferty bezzwrotne:

W przypadku anulowania/odwołania rezerwacji w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu, Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji / wpłacona przedpłata przepada.

b) Oferty Elastyczne:

Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 3 dni przed przyjazdem. Anulowanie rezerwacji po tym terminie lub niepojawienie się w obiekcie w dniu przyjazdu skutkuje obciążeniem Gościa za całość pobytu / zatrzymaniem całości wpłaconej kwoty, stanowiącej opłatę za odwołanie rezerwacji.

c) Oferty Superelastyczne:

Rezerwacja może być bezkosztowo anulowana w terminie do 1 dnia przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po tym terminie lub niepojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu Emihouse obciąży Gościa za pierwszą dobę.

2. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 1 – 1.2 powyżej.

3. W przypadku sytuacji, w której Emihouse, z przyczyn od niego niezależnych (np. w razie technicznych problemów lub innych sytuacji uniemożliwiających pobyt w apartamencie Emihouse), zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu lub w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Gościa, który powinien niezwłocznie poinformować Emihouse, czy:

a) akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

b) odstępuje od Umowy, ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się ze zwrotem na rzecz Gościa wszystkich wniesionych lub niewykorzystanych świadczeń.

4. Brak płatności, o których mowa w § 3 ust 5 Umowy poczytywany jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Emihouse ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Emihouse, pracowników Emihouse lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

6. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej Emihouse i Gościowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Gościowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot w terminie 30 dni od dnia odstąpienia od umowy. Emihouse zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami poniesionymi w związku z zawarciem i realizacją umowy.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Emihouse odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Gościa.

2. Gość odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Gościa lub działaniem/zaniechaniem osób lub zwierząt, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Gościa, o których informuje Emihouse  niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

3. Gość nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.

4. Emihouse nie bierze odpowiedzialności za obrażenia lub szkody poniesione przez Gości wynajmujących apartamenty Emihouse. Gość zobowiązuje się, że posiada własne ubezpieczenie chroniące przed jakimikolwiek obrażeniami, które mogłyby wystąpić w trakcie użytkowania apartamentu.

§ 8. REKLAMACJA

1. Emihouse świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem oraz Umową o świadczenie usług. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich personelowi Emihouse, co umożliwi reakcję. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić Emihouse na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.

2. Emihouse rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Emihouse jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

§ 9. POBYT ZWIERZĄT

1. Pobyt zwierząt w apartamentach Emihouse wymaga każdorazowo akceptacji personelu Emihouse

2. Gość, który planuje pobyt w apartamencie wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Emihouse o udzielenie indywidualnej zgody na pobyt zwierząt wraz ze wskazaniem konkretnego apartamentu i terminu pobytu oraz podaniem rasy i gatunku zwierzęcia.

3. W wyznaczonych apartamentach Emihouse mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy i koty). Emihouse ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne.

4. Jeżeli Emihouse wyrazi zgodę na pobyt wraz ze zwierzęciem, obciąży Gościa ceną za pobyt zwierzęcia w wysokości 50 zł za dobę. Goście zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad pobytu ze zwierzęciem.

5. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu budynków, w których znajdują się apartamenty Emihouse.

6. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z żwirkiem i opróżniać ją do osobnego worka na śmieci, który następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez Emihouse. Zabrania się wyrzucania jakiegokolwiek żwirku do WC - jest to zakazane polskim prawem.

7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w apartamencie, jeżeli w tym czasie mogłoby zakłócać spokój innych mieszkańców.

8. Właściciel zobowiązany jest posiadać własne posłanie dla zwierzęcia. Prosimy o nie wpuszczanie psów na łóżka i sofy. 

9. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej należącej do Emihouse dla potrzeb zwierząt, przebywanie zwierzęcia na meblach znajdujących się w apartamencie oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych wewnątrz budynku.

10. Właścicel zwierzęcia, które szczególnie gubi sierść lub w inny sposób może pobrudzić meble zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich mat chroniących meble znajdujące się na wyposażeniu apartamentu.

11. W przypadku zniszczeń w mieszkaniu, spowodowanych przez zwierzę będą one wyceniane przez Emihouse, a ich kosztami będą obciążeni właścicele zwierzęcia.

12. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem przed przyjazdem do apartamentu Emihouse może odmówić zameldowania i ma prawo zachować wpłacony wcześniej zadatek/zaliczkę. Za niepoinformowanie recepcji Emihouse o posiadaniu zwierzęcia w apartamencie może również zostać nałożona dodatkowa kara umowna w wysokości 400 zł.

§ 10. REZERWACJA I POBYT OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

1. Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny Emihouse.

2. Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny Emihouse niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do Emihouse w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Emihouse wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia do potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do Emihouse rezerwacja jest automatyczne anulowana.

3. W razie niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rezerwacyjnego co do wieku Gościa i stwierdzenia przez Emihouse w dniu zameldowania, że Gość jest Osobą Niepełnoletnią, Emihouse wyślę niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Gościa, wyznaczając im czas na przesłanie informacji. Inaczej rezerwacja po upływie tego czasu zostanie anulowana bez możliwości dochodzenia zwrotu wpłaconych wcześniej przedpłat.

4. Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej.

5. Przez cały czas pobytu w apartamencie Emihouse dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

2. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

3. Gość wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4. Wszelkie spory pomiędzy Emihouse a Gościem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.

Lokalizacja

Emihouse Kopisto

Al. Mjr. Wacława Kopisto 8
35-315 Rzeszów, Polska

+48 570 504 570
info@emihouse.pl

Emihouse Pobitno

ul. Małopolska 1
35-629 Rzeszów, Polska

+48 570 504 570
info@emihouse.pl

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez DUAL BAŁAJEWICZ, STEPANIAK SPÓŁKA JAWNA, Eugeniusza Kawiatkowskiego 2b lok. 18L, 35-311, Rzeszów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane